[Pre-order] Lego Keyboard Kit from KBDCraft – ADAM | ADDAM | LILITH

15.00$139.00$

Guaranteed Safe Checkout

Pre-order KBDCraft Adam R3
Th?i gian: 15/10 – 20/10/2023

Th?i gian tr? hàng: t? 10/11/2023

 

Ti?p n?i s? thành công c?a Round 1 và Round 2, KBDCraft ?ã cho ra phiên b?n nâng c?p ? Round 3, v?n th?a h??ng nh?ng ??c ?i?m n?i tr?i c?a  R1 và R2 nh? âm thanh ?anh và ch?c t?a nh? ti?ng nh?a khi ghép Lego t?o ra, s? tùy bi?n vô h?n khi ng??i ch?i tho?i mái sáng t?o các build v?i Lego s?n có và ??c bi?t là m?c P/P r?t t?t v?n ???c maker ??m b?o là tiêu ch? hàng ??u khi s?n xu?t.

C? th? h?n ? R3 này KBDCraft thay ??i:

 • PCB “type-a” ???c c?p nh?t trên toàn s?n ph?m Adam R3 này. PCB này s? h? tr? kh? n?ng k?t n?i v?i các module khác, mà hi?n t?i là numpad Addam, ?? t?o thành 1 kit full-size mà hãng g?i là Adam0110b

ADAM là s?n ph?m ??u tiên c?a KBDCraft, là m?t bàn phím c? 60% v?i c?u trúc gasket mount, QMK và ti?m n?ng nâng c?p vô h?n, là m?t b??c ??u tuy?t v?i ?? b?t ??u vào th? gi?i c?a bàn phím c? custom. V?i các linh ki?n ch?t l??ng cao, Adam t?o ra m?t v? ??p retro ki?u Minecraft, r?t phù h?p khi ??t vào m?i góc set up.

ADAM ???c thi?t k? ?? cho các ti?m n?ng nâng c?p trong t??ng lai. V?i n?n t?ng là b? Core và Case, các thành ph?n khác c?a ADAM ??u t??ng thích v?i thi?t k? c?a Lego, và ?ây là ??nh h??ng t? ban ??u c?a KBDCraft

Spec list:

 • POM Plate
 • PCB “type-a”
 • Hot-swap
 • Gasket mount
 • Per key RGB
 • Key map QMK/VIAL – 1 Mode: Wire (USB typeC)
 • Layout 60% có arrow keys
 • Case screw-less design và full build ABS
 • ??C BI?T là kh? n?ng tùy bi?n nh? m? r?ng thêm numpad, ho?c mix match màu s?c v?i các set lego b?n ?ang có s?n
 • Stab plate-mount kèm theo kit ???c prelubed

Ngoài ra, Addam s? có th? ???c s? d?ng theo 3 cách:

 • Cách 1: dùng nh? m?t numpad ??c l?p v?i k?t n?i dây typeC riêng
 • Cách 2: dùng nh? m?t numpad m? r?ng khi k?t n?i b?ng ngàm Quick-lease vô kit Adam, k?t n?i v?n ??c l?p, khi này Adam 1 dây typeC và Addam 1 dây typeC (project Adam0110a)
 • Cách 3: dung h?p v?i Adam và tr? thành m?t phiên b?n Adam fullsize (project Adam0110b), khi này Adam và Addam dùng chung 1 c?ng typeC

Khách hàng ?ã s? h?u Adam R1 và R2 v?n có th? tho?i mái Addam v?i Cách 1 và Cách 2. Tuy nhiên ?? Adam R1 và R2 dung h?p v?i Addam nh? Cách 3, do PCB c?a Adam ? R1 và R2 ch?a ???c trang b? các c?ng liên k?t n?i b?, nên khách hàng s? c?n mua thêm 1 b? Upgrade kit. Trong Upgrade kit s? có ??y ?? ph? ki?n ?? update Adam R1 và R2 lên R3 và t??ng thích ?? dung h?p v?i Addam (PCB “type-b”)

Khách hàng m?i ch?a s? h?u R1 và R2 có th? mua Full-kit Adam0110b, b?n ch?t là Adam R3, Addam và Merging kit (ph? ki?n ?? dung h?p Adam R3 và Addam)

 

Kit Lilith

Khác v?i s? tinh t? ??n gi?n c?a Adam, Lilith ?u tiên tr?i nghi?m th? giác và c?m ?ng c?a ng??i dùng. Lilith ???c tích h?p m?t góc nghiêng 5.5 ??, b? trí ISO, b? keycap ??c bi?t và các tính n?ng khác ?? t?ng c??ng s? k?t n?i v?i ng??i dùng. M?c dù Lilith có m?t s? b? ph?n chung v?i Adam, nh?ng ?ã ???c thêm các tính n?ng ??c ?áo và phong cách thú v? th? hi?n nh?ng ??c ?i?m riêng c?a Lilith.

Key Features

60% hot-swappable keyboard

KBDcraft signature brick platform

Adaptive gasket mount structure

Screw free experience QMK/VIAL

Per key RGBs

 

ICONLABS ?ã h? tr? thanh toán online qua ATM và th? tín d?ng n?i ??a/qu?c t?!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart