[Pre-order] Lego Keyboard Add-ons from KBDCraft

5.00$29.99$

Guaranteed Safe Checkout

Pre-order Add-ons KBDCraft Adam R3
Th?i gian: 15/10 – 20/10/2023

Th?i gian tr? hàng: t? 10/11/2023

 

Keyboard Stand:

  • M?t giá ??t bàn phím hoàn toàn làm t? lego, v?i m?t d?u th?p ?? n?i b?t phía sau. ?ây là m?t s? l?a ch?n ?áng tin c?y ?? ??t c? ??nh bàn phím cho Lilith và Adam. Không ch? là m?t gi?i pháp th?c t?, mà chi?c giá nh? này c?ng có kh? n?ng làm ?i?m nh?n thú v? cho vi?c tr?ng bày ho?c l?u tr?.

Deskmat:

  • M?t t?m deskmat Corkwood không hoa v?n, ???c làm t? nguyên li?u t? nhiên c?a cây liège, là m?t ph? ki?n thân thi?n v?i môi tr??ng. V?i tính b?n b? và kh? n?ng ch?ng b?n, nó có th? ???c ??t ? m?i v? trí, th?m chí trên bàn ?n.
  • S? ti?p xúc ??y ?? gi?a m?t bàn và ?áy bàn phím ?ã ???c ki?m ch?ng ?? t?o ra âm thanh gõ phím tr?n v?n. M?t chi?c th?m bàn m?m m?i không ch? ng?n ch?n vi?c tr??t mà còn nâng cao ch?t l??ng âm thanh lên m?t t?m cao m?i

Latex Sound Pax:

  • Latex Sound Pax ???c thi?t k? ?? c?i thi?n ?? ch?t l??ng âm thanh c?a bàn phím. ???c làm t? cao su t? nhiên có kh? n?ng ?i?n vào không gian tr?ng bên trong v? case và c?ng thêm m?t chút tr?ng l??ng thú v? vào bàn phím.

ICONLABS ?ã h? tr? thanh toán online qua ATM và th? tín d?ng n?i ??a/qu?c t?!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Shopping Cart