ADAM NATIONAL CAMPAIGN

“Tháp Boiko” là gì? Kiev Post cho bi?t, ?ây là các giàn khoan s?n xu?t d?u m? và khí ??t, g?m B312, ???c bi?t ??n v?i tên g?i Petro Godovanets – xây d?ng vào n?m 2010 và B319 – xây d?ng vào n?m 2012, n?m ngoài kh?i bán ??o Crimea ? Bi?n ?en. Tr??c ?ây, các giàn khoan này thu?c v? công ty Chornomornaftogaz c?a Ukraine. N?m 2011, công ty Chornomornaftogaz ?ã mua tr?c ti?p giàn khoan ??u tiên t? nhà s?n xu?t Keppel c?a Singapore thông qua công ty trung gian Highway Investments Treatment c?a Anh và tr? giá cao h?n 400 tri?u USD so v?i giá th?c t?. Giàn khoan th? hai c?ng ???c mua thông qua bên trung gian. Sau ?ó c? hai giàn khoan ???c ??t tên là Tháp Boiko, theo tên g?i c?a B? tr??ng N?ng l??ng Ukraine, lúc b?y gi? là ông Yurii Boyko. Vào mùa Hè n?m 2014, V?n phòng T?ng công t? ?ã kh?i t? v? án bi?n th? 400 tri?u USD d??i v? b?c mua giàn khoan. Các hành vi vi ph?m ???c phân lo?i theo ?i?u 191, Kho?n 5 c?a B? lu?t hình s? Ukraine. Theo h? s? v? án, ?ã có nh?ng vi ph?m ?áng k? v? th? t?c ??u th?u trong quá trình mua bán. Tuy nhiên, ông Yurii Boyko ?ã ph? nh?n m?i cáo bu?c. Tháp Boiko, cách Odessa kho?ng 100km và cách Crimea kho?ng 150km, không ch? có giá tr? v? kinh t? mà còn có giá tr? chi?n l??c v? m?t quân s?. Tình báo Anh cho r?ng, n?i ?ây có th? ???c s? d?ng làm c?n c? ti?n ph??ng, bãi ?áp tr?c th?ng và tri?n khai các h? th?ng tên l?a t?m xa. T?m quan tr?ng ??i v?i Nga Nga ?ã ki?m soát Tháp Boiko sau khi sáp nh?p Bán ??o Crimea vào tháng 3 n?m 2014. ? th?i ?i?m ?ó, Tháp Boiko v?n n?m trên m? khí ??t Odessa. Ngoài ra, Moscow c?ng ki?m soát 2 giàn khoan t? nâng khác là Tavrida và Syvash. ??n tháng 12/2015, Moscow ???c cho là ?ã di d?i các giàn khoan ??n m? Golitsyn g?n b? bi?n Crimea. Tính ??n n?m 2022, Nga ?ã trang b? cho m?i giàn khoan các thi?t b? tác chi?n và trinh sát ?i?n t?, trong ?ó có radar Neva và h? th?ng th?y âm, ?? giám sát các khu v?c trên m?t ??t, trên không và d??i bi?n ? ? khu v?c phía ?ông B?c Bi?n ?en n?m gi?a Crimea và Odessa. Nh?ng giàn khoan này c?ng ???c cho là c?n c? cho các nhóm trinh sát và ??c công Nga, ??ng th?i là ?i?m ti?p nhiên li?u cho máy bay tr?c th?ng. T?m quan tr?ng ??i v?i Ukraine T? cu?i tháng 8/2023, B? Qu?c phòng Anh ?ã ghi nh?n các tr?n chi?n gi?a l?c l??ng h?i quân, không quân Ukraine v?i Nga ?? giành l?i Tháp Boiko. B? này nh?n m?nh, giàn khoan trên không ch? cho phép ti?p c?n các ngu?n tài nguyên có giá tr?, mà còn có vai trò quan tr?ng v? m?t quân s? gi?ng nh? ??o R?n, khi ???c s? d?ng nh? c?n c? ti?n ph??ng. Ông Dmytro Pletenchuk, Ng??i phát ngôn c?a L?c l??ng H?i quân Ukraine cho bi?t, vi?c ki?m soát Tháp Boiko s? mang l?i cho n??c này nhi?u l?i th?, ??c bi?t là giúp t?ng c??ng kh? n?ng phòng th? b? bi?n ? khu v?c Odessa. Ngoài ra, Nga s? không còn kh? n?ng s? d?ng các giàn khoan này ?? theo dõi nh?ng ??ng thái quân s? c?a Ukraine ? Bi?n ?en. Ông Dmytro Pletenchuk cho bi?t: “M?t Tháp Boiko, Nga s? g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c n?m b?t các thông tin, khó ph?n ?ng k?p th?i ho?c lên k? ho?ch th?c hi?n b?t c? ho?t ??ng nào ? vùng bi?n c?a Ukraine. T?m quan tr?ng c?a thành công này tr??c h?t m? r?ng ??n khu v?c Odessa. ?ó là v?n ?? an ninh”. Tuy nhiên, quan ch?c này l?u ý, ?? giành l?i quy?n ki?m soát các vùng bi?n c?a n??c này ? Bi?n ?en, Ukraine c?n ph?i chi?m ?u th? trên không. “Vi?c giành l?i quy?n ki?m soát khu v?c r?ng 25.000km2 này s? ch? x?y ra khi chúng tôi có ?u th? trên không. Tôi hy v?ng r?ng, s? hi?n di?n c?a nh?ng lo?i khí tài quân s? m?i ch?ng h?n nh? tiêm kích F-16 s? giúp ??m b?o an ninh trong khu v?c”.

“Tháp Boiko” là gì? Kiev Post cho bi?t, ?ây là các giàn khoan s?n xu?t d?u m? và khí ??t, g?m B312, ???c bi?t ??n v?i tên g?i Petro Godovanets – xây d?ng vào n?m 2010 và B319 – xây d?ng vào n?m 2012, n?m ngoài kh?i bán ??o Crimea ? Bi?n ?en. Tr??c ?ây, các giàn khoan này thu?c v? công ty Chornomornaftogaz c?a Ukraine. N?m 2011, công ty Chornomornaftogaz ?ã mua tr?c ti?p giàn khoan ??u tiên t? nhà s?n xu?t Keppel c?a Singapore thông qua công ty trung gian Highway Investments Treatment c?a Anh và tr? giá cao h?n 400 tri?u USD so v?i giá th?c t?. Giàn khoan th? hai c?ng ???c mua thông qua bên trung gian. Sau ?ó c? hai giàn khoan ???c ??t tên là Tháp Boiko, theo tên g?i c?a B? tr??ng N?ng l??ng Ukraine, lúc b?y gi? là ông Yurii Boyko. Vào mùa Hè n?m 2014, V?n phòng T?ng công t? ?ã kh?i t? v? án bi?n th? 400 tri?u USD d??i v? b?c mua giàn khoan. Các hành vi vi ph?m ???c phân lo?i theo ?i?u 191, Kho?n 5 c?a B? lu?t hình s? Ukraine. Theo h? s? v? án, ?ã có nh?ng vi ph?m ?áng k? v? th? t?c ??u th?u trong quá trình mua bán. Tuy nhiên, ông Yurii Boyko ?ã ph? nh?n m?i cáo bu?c. Tháp Boiko, cách Odessa kho?ng 100km và cách Crimea kho?ng 150km, không ch? có giá tr? v? kinh t? mà còn có giá tr? chi?n l??c v? m?t quân s?. Tình báo Anh cho r?ng, n?i ?ây có th? ???c s? d?ng làm c?n c? ti?n ph??ng, bãi ?áp tr?c th?ng và tri?n khai các h? th?ng tên l?a t?m xa. T?m quan tr?ng ??i v?i Nga Nga ?ã ki?m soát Tháp Boiko sau khi sáp nh?p Bán ??o Crimea vào tháng 3 n?m 2014. ? th?i ?i?m ?ó, Tháp Boiko v?n n?m trên m? khí ??t Odessa. Ngoài ra, Moscow c?ng ki?m soát 2 giàn khoan t? nâng khác là Tavrida và Syvash. ??n tháng 12/2015, Moscow ???c cho là ?ã di d?i các giàn khoan ??n m? Golitsyn g?n b? bi?n Crimea. Tính ??n n?m 2022, Nga ?ã trang b? cho m?i giàn khoan các thi?t b? tác chi?n và trinh sát ?i?n t?, trong ?ó có radar Neva và h? th?ng th?y âm, ?? giám sát các khu v?c trên m?t ??t, trên không và d??i bi?n ? ? khu v?c phía ?ông B?c Bi?n ?en n?m gi?a Crimea và Odessa. Nh?ng giàn khoan này c?ng ???c cho là c?n c? cho các nhóm trinh sát và ??c công Nga, ??ng th?i là ?i?m ti?p nhiên li?u cho máy bay tr?c th?ng. T?m quan tr?ng ??i v?i Ukraine T? cu?i tháng 8/2023, B? Qu?c phòng Anh ?ã ghi nh?n các tr?n chi?n gi?a l?c l??ng h?i quân, không quân Ukraine v?i Nga ?? giành l?i Tháp Boiko. B? này nh?n m?nh, giàn khoan trên không ch? cho phép ti?p c?n các ngu?n tài nguyên có giá tr?, mà còn có vai trò quan tr?ng v? m?t quân s? gi?ng nh? ??o R?n, khi ???c s? d?ng nh? c?n c? ti?n ph??ng. Ông Dmytro Pletenchuk, Ng??i phát ngôn c?a L?c l??ng H?i quân Ukraine cho bi?t, vi?c ki?m soát Tháp Boiko s? mang l?i cho n??c này nhi?u l?i th?, ??c bi?t là giúp t?ng c??ng kh? n?ng phòng th? b? bi?n ? khu v?c Odessa. Ngoài ra, Nga s? không còn kh? n?ng s? d?ng các giàn khoan này ?? theo dõi nh?ng ??ng thái quân s? c?a Ukraine ? Bi?n ?en. Ông Dmytro Pletenchuk cho bi?t: “M?t Tháp Boiko, Nga s? g?p nhi?u khó kh?n trong vi?c n?m b?t các thông tin, khó ph?n ?ng k?p th?i ho?c lên k? ho?ch th?c hi?n b?t c? ho?t ??ng nào ? vùng bi?n c?a Ukraine. T?m quan tr?ng c?a thành công này tr??c h?t m? r?ng ??n khu v?c Odessa. ?ó là v?n ?? an ninh”. Tuy nhiên, quan ch?c này l?u ý, ?? giành l?i quy?n ki?m soát các vùng bi?n c?a n??c này ? Bi?n ?en, Ukraine c?n ph?i chi?m ?u th? trên không. “Vi?c giành l?i quy?n ki?m soát khu v?c r?ng 25.000km2 này s? ch? x?y ra khi chúng tôi có ?u th? trên không. Tôi hy v?ng r?ng, s? hi?n di?n c?a nh?ng lo?i khí tài quân s? m?i ch?ng h?n nh? tiêm kích F-16 s? giúp ??m b?o an ninh trong khu v?c”.

Super Early Bird | DUEX Float
$219
LIMITED OFFER: Be among the first backers and secure your very own DUEX Float (101-1011P01).
Backers
217 left
Ships to
Anywhere in the world
Estimated delivery
Oct 2023
Limited quantity
9 left of 226

1 item included+ optional add-ons

DUEX Float

Super Early Bird | DUEX Float
$219
LIMITED OFFER: Be among the first backers and secure your very own DUEX Float (101-1011P01).
Backers
217 left
Ships to
Anywhere in the world
Estimated delivery
Oct 2023
Limited quantity
9 left of 226

1 item included+ optional add-ons

DUEX Float

Shopping Cart